Ogłoszenie o naborze na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-09-21
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Ogłoszenie naboru

Zadania główne:

 1. kierowanie pracą Inspektoratu w celu realizacji, na terenie powiatu opolskiego, zadań i obowiązków ciążących na organie nadzoru budowlanego:
  1. zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   (t.j. Dz. U. z 2018 r.     poz. 1202, z poź. zm.),
 2. wykonywanie zadań Generalnego Dyrektora oraz czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Inspektoracie, w tym  członków korpusu służby cywilnej.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. uprawnienia budowlane bez ograniczeń (w rozumieniu przepisów obowiązujących w dniu ich otrzymania),
 3. minimum 5 letni staż pracy,
 4. znajomość przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o służbie cywilnej, prawa pracy i o finansach publicznych,
 5. posiadanie prawa jazdy do prowadzenia samochodu osobowego kat. B,
 6. umiejętności redakcyjne, umiejętność obsługi komputera,
 7. umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
 8. samodzielność  w podejmowaniu decyzji,
 9. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego,
 2. komunikatywność,
 3. systematyczność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających  wymagane doświadczenie zawodowe,
 4. kopia dokumentu potwierdzająca wykształcenie,
 5. kopia uprawnień budowlanych,
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. kopia prawa jazdy,
 8. oświadczenia:
  1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji do celów rekrutacji oraz na przedstawienie Staroście Opolskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w powiecie opolskim,
  4. o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku,
  5. ewentualne referencje.

Informacje o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza merytoryczna aplikacji,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów:

do dnia 21.09.2018 r.

w kopercie zaklejonej z opisem:

„Kandydat na PINB w powiecie opolskim”

Znak: BFK.0040.1.1.2018.IJ”

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

ul. Ozimska 19,  45-057  Opole,  I piętro sekretariat, p. 112

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w  Opolu,     ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.  

Kontakt do Inspektora Ochrony

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody    nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody   na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi      do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dodatkowe informacje: (77) 453-18-84.

Inne informacje:

Niniejszy nabór ma na celu wyłonienie 3 lub więcej kandydatów spełniających wymagania formalne    w zakresie umożliwiającym przesłanie ich dokumentacji aplikacyjnej Staroście Opolskiemu, celem dokonania ostatecznego wyboru i powołania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, a przesyłane elektronicznie (ePUAP) podpisem kwalifikowanym lub certyfikowanym. Uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. Oferty nie spełniające wymogów formalnych a także złożone/przesłane po terminie (składane osobiście lub wysyłane drogą pocztową innych operatorów niż Poczta Polska – decyduje data stempla kancelarii WINB, wysyłane drogą pocztową wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej – decyduje data stempla pocztowego, wysyłane drogą elektroniczną – ePUAP – decyduje data nadania),     nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Nadesłanie aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wskazania Staroście Opolskiemu nie będą zwracane kandydatom    i pozostaną, dla celów dowodowych, w dokumentacji WINB w Opolu nie dłużej niż do czasu zakończenia procesu naboru na PINB w powiecie opolskim, wówczas zostaną komisyjnie zniszczone, chyba   że składający wyraźnie zażąda ich zwrotu.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr  Tel: 77 453-18-84 wew. 13    (Biuro Finansowo-Kadrowe).

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wybrana osoba:

1. Monika Drożyńska-Delinowska zam.  Obrowiec

 

Wytworzył(a): Iwona Jędrych
Wprowadził(a): Jędrych Iwona
Opublikował(a): Jędrych Iwona
Liczba wyświetleń: 4036

Data wytworzenia: 2018-09-04 11:33:49
Data publikacji: 2018-09-04 11:40:29
Ostatnio aktualizował(a): Jędrych Iwona
Data ostatniej zmiany: 2018-10-12 08:06:28

Historia zmian artykułu:
2018-10-12 08:06:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Wyniki naboru
2018-09-04 11:46:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Poprawa 1
2018-09-04 11:43:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Poprawa

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.