Ogłoszenie o naborze na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-12-14
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Ogłoszenie naboru

Zadania główne:

 1. kierowanie pracą Inspektoratu w celu realizacji, na terenie powiatu brzeskiego, zadań i obowiązków ciążących na organie nadzoru budowlanego:
  1. zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   (t.j. Dz. U. z 2018 r.     poz. 1202, z poź. zm.),
 2. wykonywanie zadań Generalnego Dyrektora oraz czynności z zakresu prawa pracy w stosunku    do pracowników zatrudnionych w Inspektoracie, w tym  członków korpusu służby cywilnej.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. uprawnienia budowlane bez ograniczeń (w rozumieniu przepisów obowiązujących    w dniu ich otrzymania),
 3. minimum 5 letni staż pracy,
 4. znajomość przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o służbie cywilnej, prawa pracy i o finansach publicznych,
 5. posiadanie prawa jazdy do prowadzenia samochodu osobowego kat. B,
 6. umiejętności redakcyjne, umiejętność obsługi komputera,
 7. umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
 8. samodzielność  w podejmowaniu decyzji,
 9. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego,
 2. komunikatywność,
 3. systematyczność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających  wymagane doświadczenie zawodowe,
 4. kopia dokumentu potwierdzająca wykształcenie,
 5. kopia uprawnień budowlanych,
 6. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. kopia prawa jazdy,
 8. oświadczenia:
  1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji do celów rekrutacji oraz na przedstawienie Staroście Brzeskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w powiecie brzeskim,
  4. o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku,
  5. ewentualne referencje.

Informacje o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza merytoryczna aplikacji,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów:

do dnia 14.12.2018 r.

w kopercie zaklejonej z opisem:

„Kandydat na PINB w powiecie brzeskim”

Znak: BFK.0040.1.2.2018.IJ”

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

ul. Ozimska 19,  45-057  Opole,  I piętro sekretariat, p. 112

Inne informacje:

Niniejszy nabór ma na celu wyłonienie 3 lub więcej kandydatów spełniających wymagania formalne         w zakresie umożliwiającym przesłanie ich dokumentacji aplikacyjnej Staroście Brzeskiemu, celem dokonania ostatecznego wyboru i powołania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres e-mail.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, a przesyłane elektronicznie (ePUAP) podpisem kwalifikowanym lub certyfikowanym. Uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. Oferty nie spełniające wymogów formalnych a także złożone/przesłane po terminie (składane osobiście lub wysyłane drogą pocztową innych operatorów niż Poczta Polska – decyduje data stempla kancelarii WINB, wysyłane drogą pocztową wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej – decyduje data stempla pocztowego, wysyłane drogą elektroniczną – ePUAP – decyduje data nadania),       nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Nadesłanie aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wskazania Staroście Brzeskiemu nie będą zwracane kandydatom    i pozostaną, dla celów dowodowych,

w dokumentacji WINB w Opolu,  nie dłużej niż do czasu zakończenia procesu naboru na PINB w powiecie brzeskim, wówczas zostaną komisyjnie zniszczone, chyba    że składający wyraźnie zażąda ich zwrotu.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr  Tel: 77 453-18-84 wew. 13     (Biuro Finansowo-Kadrowe).

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole 

Inspektor Ochrony Danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez OWINB inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole,

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Wojewoda Opolski w związku z korzystaniem przez OWINB z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW) oraz Starosta Brzeski, jako pracodawca.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. do usunięcia danych osobowych;
 5. do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

[1]Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz
§ 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Wyniki naboru

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wybrana osoba:

1. Andrzej Serwatka zamieszkały w Brzegu

Wytworzył(a): Iwona Jędrych
Wprowadził(a): Jędrych Iwona
Opublikował(a): Jędrych Iwona
Liczba wyświetleń: 1116

Data wytworzenia: 2018-11-30 10:27:35
Data publikacji: 2018-11-30 10:36:53
Ostatnio aktualizował(a): Jędrych Iwona
Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 07:58:02

Historia zmian artykułu:
2019-02-01 07:58:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Wyniki naboru
2018-11-30 10:37:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Jędrych Iwona, Poprawa

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.