Klauzula Informacyjna - zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE. L 2016. 119. 1), dalej RODO, informuję:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez:
  • e-mail: iod [ @ ] winb.opole.pl
  • skrzynkę e-PUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu: /WINBOPOLE/skrytkaESP
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji zlecenia o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jego realizacji, prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). Po zakończeniu sprawy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach określonych ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018, poz. 217 ze zm.).
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa – zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, przez okres 5 lat od momentu przekazania do Archiwum Zakładowego w WINB w Opolu.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO)*, oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 (art. 18 RODO)**.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
  6. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty - do zawarcia umowy i wykonania zlecenia.

__________________________

*- Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**- Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wytworzył(a): Szukała Krzysztof
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof
Opublikował(a): Szukała Krzysztof
Liczba wyświetleń: 193

Data wytworzenia: 2018-10-12 13:10:46
Data publikacji: 2018-10-12 13:10:49
Ostatnio aktualizował(a): Szukała Krzysztof
Data ostatniej zmiany: 2018-10-12 13:16:50

Historia zmian artykułu:
2018-10-12 13:16:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, formatowanie tekstu
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.