Klauzula Informacyjna - zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro - WINB

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Biuletyn informacji publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu

 

Menu pomocnicze

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE. L 2016. 119. 1), dalej RODO, informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez:

  • e-mail: iod [ @ ] winb.opole.pl

  • skrzynkę e-PUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu: /WINBOPOLE/skrytkaESP

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO  w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)
i ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji zlecenia
o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jego realizacji, prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579). Po zakończeniu sprawy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach określonych ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018, poz. 217 ze zm.).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa – zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, przez okres 5 lat od momentu przekazania do Archiwum Zakładowego w WINB w Opolu.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) *, ich sprostowania (art. 16 RODO)**, oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 (art. 18 RODO)***.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pana/Pani oferty - do zawarcia umowy i wykonania zlecenia.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* - Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wynikających z uprawnienia do dostępu do danych osobowych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

**- Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**- Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub  w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; wystąpienie  z  żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

 

Wytworzył(a): Szukała Krzysztof
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof
Opublikował(a): Szukała Krzysztof
Liczba wyświetleń: 1044

Data wytworzenia: 2018-10-12 13:10:46
Data publikacji: 2018-10-12 13:10:49
Ostatnio aktualizował(a): Rokujzo Adrianna
Data ostatniej zmiany: 2019-06-19 07:39:18

Historia zmian artykułu:
2019-06-19 07:39:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rokujzo Adrianna, wersja 2
2018-10-12 13:16:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Szukała Krzysztof, formatowanie tekstu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.